Qirion – Meer inzicht in en grip op het groeiende werkpakket

7 October 2022

Een verwachte verviervoudiging van de vraag naar elektrisch vermogen in Amsterdam vraagt om een stevige en integrale planning. Zo pakken Qirion en Critical Minds het aan.
Zoals tegenwoordig steeds vaker in het nieuws verschijnt hebben we momenteel te maken met een elektriciteitsinfrastructuur die op veel plekken de maximale capaciteit bereikt. Binnen Amsterdam laten berekeningen door TenneT, Liander en de gemeente Amsterdam zien dat de vraag naar elektriciteit in 2050 drie tot vier keer hoger is dan nu. Heel concreet betekent dit dat er tot 2035 in totaal negenentwintig nieuwe elektriciteitsstations gebouwd moeten worden en twaalf bestaande stations moeten worden uitgebreid om aan de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen.

Hiervoor is een concreet plan opgesteld en uitgewerkt in het zogeheten ‘Ontwikkelingskader Elektriciteitsvoorziening Amsterdam 2035’. Hieruit blijkt dat er 1,4 miljard euro wordt geïnvesteerd om de geplande uitbreiding te realiseren. De meeste werkzaamheden vinden plaats tussen 2023 en 2028. Hoe zorg je er vervolgens voor dat de uit te voeren projecten tijdig en binnen budget worden opgeleverd? Lees verder hoe Qirion en Critical Minds dit samen aanpakken.

 

De uitdagingen van deze uitbreiding voor Qirion

Gezien het feit dat Qirion het meeste werk uitvoert voor Liander, brengt deze geplande uitbreiding voor Qirion een aantal nieuwe uitdagingen met zich mee.

1. Enorme toename in benodigde capaciteit, materialen en diensten

Om het toekomstige werkpakket te kunnen realiseren is er allereerst een aanzienlijke toename in capaciteit, materialen en diensten benodigd. Het zo efficiënt mogelijk inzetten van de beschikbare resources wordt hiermee belangrijker dan ooit.

2. Juiste inzicht op portfolio niveau

Daarnaast ontstaat hierdoor een toenemende behoefte aan het juiste inzicht van het gehele werkpakket, het zogenaamde portfolio. Dit helpt bij het tijdig anticiperen op de toenemende capaciteitsvraag, het monitoren van mogelijke risico’s en het in kaart brengen van versnellingsopties. Hiervoor is het van belang het werkpakket minder te benaderen als enkel losse projecten, maar de focus deels te verleggen naar het werkpakket als geheel.

3. Een veranderende manier van werken

Als laatste vereist dit alles een totaal andere manier van werken dan men tot nu toe gewend was. “Voorheen kwam het af en toe voor dat er een nieuw onderstation moest worden gebouwd of een bestaand onderstation moest worden uitgebreid. Momenteel loopt dit echter op tot wel vijf nieuwe onderstations per jaar. Dit zorgt ervoor dat we anders moeten denken en werken,” licht Alex Strik, regiomanager Amsterdam-Gooi binnen Qirion, toe.

 

De oplossingen die Qirion en Critical Minds implementeerden

Om bovenstaande uitdagingen tot een goed einde te brengen werken Qirion en Critical Minds samen aan verschillende oplossingen. 

1. Een geoptimaliseerde projectplanning

Het begint allemaal bij een projectplanning op kwalitatief en hoog niveau. Het optimaliseren van de projectplanningen gebeurt onder andere door gebruik te maken van de juiste expertise op het gebied van planning. Zo raakte Critical Minds drie jaar terug in eerste instantie betrokken bij een aantal complexe projecten binnen Qirion in de rol van tactisch planner. Samen met de andere tactisch planners werd daarnaast gewerkt aan een uniforme manier van plannen om de projectplanningen nog verder te optimaliseren en de juiste inzichten te creëren voor de verschillende stakeholders.

Vervolgens is het van belang meer focus aan te brengen op de juistheid van de planningen en geplande capaciteit. “Hiervoor wordt momenteel de zogeheten rolling forecast geïmplementeerd. Zo vindt er niet langer alleen bij het opstellen van het jaarplan een eenmalige beschouwing plaats om de forecast voor het komende jaar vast te stellen, maar kijken wij juist vaker door het jaar heen vooruit om meer grip op het werkpakket te krijgen,” vertelt Marise de Baar. Zij kwam als Critical Mind inmiddels 1,5 jaar geleden als tactisch planner binnen bij Qirion.

2. Integrale planning op portfolio niveau

Daarnaast wordt er momenteel gewerkt aan een integrale planning op portfolio niveau als overkoepelend stuurmiddel. Liander doet dit in nauwe samenwerking met TenneT, de gemeente Amsterdam en the Port of Amsterdam, ook wel bekend als de Taskforce Congestie Amsterdam. Het doel van deze planning is het inzichtelijk maken van de samenhang tussen alle individuele projecten van de verschillende partijen om zo de juiste beslissingen op taskforce niveau te kunnen maken voor de komende jaren.

Marise is hier vanuit haar rol als tactisch planner binnen regio Amsterdam-Gooi nauw bij betrokken. “Ik beheer de planning vanuit Liander en zorg ervoor dat de meest actuele informatie verwerkt is in de overzichten. Een bijkomend voordeel is dat we met deze integrale planning ook meteen het toekomstige werkpakket van Qirion in kaart brengen . Hierdoor worden de onderliggende projectplanningen tijdig geactualiseerd en efficiënter afgestemd,” vertelt ze.

3. Focus op continu verbeteren

Uiteindelijk draait het, naast het creëren van het juiste inzicht uit de planning, vooral ook om de mensen die het werk daadwerkelijk uitvoeren. Met behulp van Critical Minds bracht Qirion focus aan op continu verbeteren binnen de regio. Op deze manier worden processen geoptimaliseerd en de interdisciplinaire samenwerking binnen de projecten verbeterd. Als laatste draagt de focus op continu verbeteren bij aan de betrokkenheid en het werkplezier bij medewerkers in deze snel veranderende wereld.

Dit beaamt ook Alex. “Wat mooi is aan de samenwerking met Critical Minds is dat zij echt de organisatie en onze mensen willen verbeteren. Zo zijn we binnen onze regio gestart met continu verbeteren; Wat kunnen we zelf beter doen en hoe kunnen we beter samenwerken. Ik durf te stellen dat dit gesprekken opent welke er eerst niet waren, hierdoor vinden we elkaar binnen de multidisciplinaire teams beter” vertelt hij.


 

De samenwerking met Critical Minds

Op de vraag hoe hij de samenwerking met Critical Minds ziet reageert Alex positief: “Ik ben blij en trots een Critical Mind in mijn team te hebben, het verrijkt op een plezierige en fijne manier.” Ook Marise is enthousiast over de samenwerking. “Ik vind het fantastisch om aan zo’n complex vraagstuk als de energietransitie in deze vorm toch concreet een bijdrage te kunnen leveren. Ik ben ervan overtuigd dat we binnen Qirion de juiste stappen zetten en ik heb er alle vertrouwen in dat we hard op weg zijn om deze grote uitdaging succesvol te volbrengen,” besluit ze.

Wil je ook jouw projecten stroomlijnen? Dan gaan onze Critical Minds graag voor je aan de slag. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Of lees een van onze andere cases:

Benieuwd wat Critical Minds voor jou kan betekenen?